Cietušo Atbalsta Centrs
  
 
80% no projekta finansē
 Eiropas Savienība no Eiropas Sociālā fonda
un 20% Latvijas valsts
 
06.06.07.           
 
        JAUNA REHABILITĀCIJAS PROGRAMMA SOCIĀLO MĀJU IEDZĪVOTĀJIEM
 
 
Izveidota jauna rehabilitācijas programma sociālo māju iedzīvotāju resocializācijai, kas tiek īstenota projektā VPD1/ESF/NVA/06/GS/3.3.5.2./0001/0095/16 „Mūsu kopīgās mājas”.
 
    Sadarbojoties biedrībai „Integrācija sabiedrībai” un Rīgas Vidzemes priekšpilsētas sociālajam dienestam, visa šī gada garumā tiek realizēts projekts „Mūsu kopīgās mājas”.
Vidzemes priekšpilsētas sociālo māju iedzīvotājiem tika piedāvāta iespēja piedalīties aktivitātēs, kuras sekmētu sociālās atstumtības mazināšanu, palīdzētu aktīvi iekļauties sabiedrībā un darba tirgū. Strādājot grupās, daloties pieredzēs un uzskatos, iekļaujot sociālo māju aktīvos iedzīvotājus, kā arī sadarbības partneru speciālistus, tiek veidots sociālā riska pakļauto iedzīvotāju pašrehabilitācijas modelis. Projekta mērķa grupā ietilpst ilgstoši bezdarbnieki, vientuļie cilvēki, mātes bērnu kopšanas atvaļinājumā, atkarīgās personas, bērnu namu audzēkņi u.c.
    Gada laikā tiek realizēta kompleksa rehabilitācijas programma, kas ietver vairākus moduļus – sociālo, juridisko, motivācijas un ģimenes bērnu dārza. Ar cilvēkiem strādā dažādu nozaru speciālisti, lai sniegtu visaptverošu un noderīgu informāciju, kas veicinātu adaptēšanos sociālajā vidē un iekļaušanos darba tirgus konkurences apstākļos. Dalībnieki apgūst stresa menedžmentu, personīgo mērķu stādīšanu, darba tiesību, saistību tiesību un komerctiesību pamatus, stila veidošanu, CV rakstīšanu, latviešu un svešvalodu apguvi, kā arī gūst iemaņas pedagoģijā, ēst gatavošanā, medicīnā, radošos spēju attīstīšanā. Pēc vajadzības dalībniekiem tiek sniegtas gan psiholoģiskās, gan juridiskās konsultācijas.
Atklāšanas pasākums risināsies 14. jūnijā Rīgā, Ieriķu ielā 2B, plkst. 1000
 
 
Atbildīgā par sabiedriskajām attiecībām
 Sandra Vārpiņa
Mob. 26305635
Sandra.varpina@gmail.com
Projekta koordinators
Laima Ārija Zelmene
Mob. 29254418
 
Projekta nosaukums
 „Mūsu kopīgās mājas”
VPD aktivitātes nosaukums, kurā tiek īstenots projekts
3.3.5.2. aktivitāte „Sociālas rehabilitācijas programmu izstrāde un ieviešana”
Projekta īstenotājs
Biedrība „INTEGRACIJA SABIEDRĪBAI”
Sadarbības partneri
Rīgas Vidzemes priekspilsētas sociālais dienests
Projekta norises vieta
Rīga
Projekta mērķa grupa(-s)
Ilgstoši bezdarbnieki, pirmspensijas vecuma cilvēki, vecāki pēc bērnu kopšanas atvaļinājumā, vientuļie vecāki, daudzbērnu ģimeņu vecāki, atkarīgās un līdzatkarīgās personas, bērnu namu audzēkņi.
Cik mērķa grupas cilvēku paredzēts iesaistīt projekta aktivitātēs?
50
Projekta mērķi
Sociālā dienesta teritoriālā centra Ieriķu ielā 2b dzīvojošo  personu sociālās atstumtības mazināšana, ar srarpnozaru profesionāļu komandas izstrādātu,  uz vispusīgu mērķauditorijas vajadzību un interešu izpēti pamatotu, sociālpsiholoģiskas rehabilitācijas pasākumu kompleksu.
Īss projekta apraksts: projekta būtība, aktivitātes, vēlamie rezultāti
Tiks  izveidota jauna rehabilitācijas programma sociāli nelabvēlīgo māju iedzīvotāju resocializācijai, izpētot iedzīvotāju sociālās, kultūras, izglītības un citas vajadzības un intereses Sociālā dienesta teritoriālā centra Ieriķu ielā 2b teritorijā, ar mērķi izveidot pasākumu kompleksu šo māju iedzīvotāju, galvenokārt vecāku ar nepilngadīgiem bērniem, sieviešu pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma, rehabilitācijai, kas sekmētu to sociālās atstumtības mazināšanu un aktīvu iekļaušanos sabiedrībā un darba tirgū  un veidot pašrehabilitācijas modeli, maksimāli izmantojot šajās mājas dzīvojošo sociāli aktīvo iedzīvotāju resursus un abu projekta partneru speciālistu radošās iniciatīvas un komandas darba principu.
Projekta īstenošanas laiks 
No 2007. gada 1. janvāra līdz 2007. gada 31. decembrim
Projekta kopējais finansējums 
76295,04 Ls.
Kontaktpersona, kas var sniegt detalizētu informāciju par projektu
Laima Zelmene, 29254418, e-pasts laima.cac@apollo.lv

 


Atpakaļ
developed by nexus